انواع قراردادهای حرفه ای

صداقت و پاسخگویی

صداقت و پاسخگو بودن در رابطه با افراد، اولین مشخصه یک وکیل است.

صفحه کانون

مسئولیت پذیر و متعهد

وکیل دادگستری باید با توجه به اهمیت شغل خود، مسئولیت سنگین آن را بپذیرد و در قبال دیگران متعهد باشد. صفحه لینکدین

با تجربه و به روز

مطالعه مستمر در موضوعات حقوقی از لوازم و ابزارهای کاری یک وکیل موفق است

شنونده و در دسترس

اخلاق حرفه ای وکیل ایجاب می کند که ابتدا شنونده خوبی باشد و در کارهایی که به ایشان محول می شود در دسترس بوده و گزارش اقدامات را با توجه به درخواست طرف ارائه دهد.

آراء وحدت رویه

رأی وحدت رویة شمارة ۷۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۸۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 مرجع ارائه خدمات حقوقی حرفه ای

0+
تعداد خدمات گیرندگان
0%
رضایت خدمات گیرندگان
0
تعداد اسناد و اوراق حقوقی
0
تعداد مطالب
فهرست
enemad-logo
Verified by MonsterInsights